Yurtdışı Fuar destekleri
Geri Dön
Yurtdışı Fuar destekleri

Yurt dışındaki Bireysel ve Milli düzeydeki fuarlara katılmak isteyen, İhracatçı Birliğine üye, yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan doğal taş, seramik sektöründeki firmaların Fuar giderleri (Max. 15.000 USD) ve nakliye (Max. 6.000 USD) masrafları %50 oranında Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından karşılanmaktadır. Milli düzeyde gerçekleşecek olan fuarlarda ise yukarıdaki oranlara ilave %10 destek eklenmektedir.

DTM tarafından uygun görülerek ilan edilen (2010 yılında desteklenecek fuarlar) sektörel nitelikli uluslararası fuarlara katılmak isteyen firmalar, fuarın başlama tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz ederek başvuru işlemi başlatılır ve fuar bitiminden en geç üç ay içerisinde aşağıdaki gerekli belgeleri ibraz ederek son bulur.

Gerekli Belgeler
1. Fuarın ana organizatörü tarafından katılımcı adına düzenlenmiş boş stand kirasına ilişkin fatura / faturaların aslı ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,
2. Nakliye firması tarafından düzenlenmiş nakliye ve gümrükleme faturalarının aslı,
3. Boş stand kirası, nakliye ve gümrüklemeye ilişkin tüm faturaların bedellerinin doğrudan katılımcı firma tarafından ödendiğini belgeleyen bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri,
4. Nakliye desteğinden yararlanan katılımcının bu durumu belgeleyen nakliyeci firma tarafından adına düzenlenmiş Gümrük Beyannamesi veya Ata Karnesi aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
5. En son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, 
6. Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu belgeleyen, bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından (Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan ve fuar tarihinde geçerli olan kapasite raporunun aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
7. Fuara katılımını belgeleyen ilgili fuar kataloğu,
8. İmza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
9. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi / kişilerce imzalanmış Banka talep mektubu ve taahhütname,
10. Katılımcıyı çevre standlarla ve teşhir edilen ürünleri ile net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar,
11. Katılımcının müracaat yılına ait, üyesi olduğu üretim konusuyla ilgili İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu,
12. Katılımcıya ait en yakın tarihli vergi levhasının bir örneği.


Dikkat Edilecek Hususlar
1. Destek 9 – 50 m2 arası stand kirası ve nakliye giderleri kapsamaktadır.
2. Detaylı olarak düzenlenecek faturalarda yer alan ve fuar organizatörü ile yapılan sözleşmede ödenmesi zorunlu olan kalemler (Kayıt Ücreti, Kataloğa Giriş, Reklam Katkı Bedeli, Çevre Koruma Vergisi, Multimedya bedeli, Ürün Teşhir Sigortası) boş stand kirası desteği hesaplamasına dahildir.
3. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur.
4. Stand konstrüksiyon/dekorasyon malzemelerinin nakliyesi destek kapsamında değildir. 
5. İbraz edilen faturalardaki harcamaların (KDV dahil), TL cinsinden olanları TL, Döviz cinsinden olanları, faturanın tarihi fuarı takip eden 30 gün içinde düzenlenmiş ise fatura tarihindeki, bu sürenin aşılması durumunda 30 uncu gündeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, USD karşılığı TL olarak hesaplanır.